رشته معماري(طراحي)

مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)

مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶)

مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲)

مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)

مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)

مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۶ )

مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹)

مبحث بيستم ( علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)

مبحث بيست و يكم ( پدافند غير عامل) (۱۳۹۵)

مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري

مباني طراحي معماري *

جزئيات اجرائي ساختمان *

ضوابط بلند مرتبه سازي *

ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

  • تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
  • تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
  • تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 رشته معماري(نظارت)

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)

مبحث دوم (نظامات اداري)(۱۳۸۴)

مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)

مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶)

مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۶)

مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۳۹۲)

مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲)

مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت)

مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت)

مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)

مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲)

مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) - (۱۳۹۵)

مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) - (۱۳۹۶)

مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)

مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) - (۱۳۹۶)

مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( ۱۳۸۹)

مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۶ )

مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹)

مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)

مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵)

مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)

راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي (۱۳۹۲)

راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)

گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان *

روشها و مسائل اجرايي*

مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها

راهنماي مبحث شانزدهم(تاسيسات بهداشتي) (۱۳۹۲)

- براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

  • تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
  • تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
  • تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 رشته معماري(اجرا)

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)

مبحث دوم: ( نظامات اداري)(۱۳۸۴)

مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)

مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶)

مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۶)

مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۳۹۲)

مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲)

مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت)

مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت)

مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)

مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲)

مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) - (۱۳۹۵)

مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) - (۱۳۹۶)

مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)

مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) - (۱۳۹۶)

مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) - (۱۳۸۹)

مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)- (۱۳۹۶ )

مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹)

مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)

مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵)

مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)

راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي(۱۳۹۲)

راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)

گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان *

روشها و مسائل اجرايي*

نظام فني و اجرائي کشور

مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري*

قوانين صنعت بيمه و ماليات*

مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه*

قانون كار*

ماشين آلات ساختماني*

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن ها

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

  • تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
  • تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
  • تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.