با اعلام نتایج  آزمون تئوری(مرحله اول) کارشناسی ارشد 1397 مانند سالهای گذشته بیشتر رتبه های تک رقمی آزمون، از دانشجویان آکادمی تخصصی معماری بودند. در این صفحه رتبه های تک رقمی آزمون کارشناسی ارشد معماری1397 را مشاهده می کنید.

لیست کامل رتبه های تک رقمی و دو رقمی آزمون کارشناسی ارشد معماری که دانشجویان آکادمی تخصصی معماری بوده اند و دانشگاه هایی که قبول شده اند و اطلاعات کامل درباره آزمون کارشناسی ارشد معماری 1398 را در سایت آکادمی تخصصی معماری قسمت "کارشناسی ارشد" ببینید.

 رتبه های تک رقمی آزمون کارشناسی ارشد معماری 1397که از دانشجویان آکادمی تخصصی معماری بوده اند:

رتبه های یک آزمون کارشناسی ارشد گروه معماری 1397 :

رتبه 1 کارشناسی ارشد انرژی معماری - محمدعلی قربانی

رتبه 1 کارشناسی ارشد معماری منظر - علی سلامتیان

رتبه 1 کارشناسی ارشد مطالعات معماری - زهرا آل احمد

رتبه 1 کارشناسی ارشد معماری اسلامی - علی سلامتیان

رتبه های دو آزمون کارشناسی ارشد گروه معماری 1397 :

رتبه 2 کارشناسی ارشد معماری منظر- دلیار اسدی

رتبه 2 کارشناسی ارشد معماری معماری - نیلوفر احمدی

رتبه 2 کارشناسی ارشد مطالعات معماری - فائزه خطیب زاده

رتبه 2 کارشناسی ارشد معماری داخلی - نیلوفر احمدی

رتبه های سه آزمون کارشناسی ارشد گروه معماری 1397 :

رتبه 3 کارشناسی ارشد معماری داخلی- شیما خداقلی

رتبه 3 کارشناسی ارشد معماری منظر - عاطفه عالم

رتبه 3 کارشناسی ارشد معماری اسلامی  - دلیار اسدی

رتبه 3 کارشناسی ارشد معماری معماری - علی سلامتیان

رتبه 3 کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه - پریسا منوچهری

رتبه 3 مطالعات معماری - شهریار ابن علی

رتبه 3 مدیریت پروژه - عرفان موید

رتبه های چهار آزمون کارشناسی ارشد گروه معماری 1397 :

رتبه 4 کارشناسی ارشد معماری منظر- محمد خدابنده لو

رتبه 4 کارشناسی ارشد معماری معماری - شیما خداقلی

رتبه 4 کارشناسی ارشد معماری داخلی - علی سلامتیان

رتبه 4  کارشناسی ارشد معماری اسلامی - عاطفه عالم

رتبه 4  کارشناسی ارشد انرژی معماری - نوشین رضایی

رتبه های پنج آزمون کارشناسی ارشد گروه معماری 1397 :

رتبه 5 کارشناسی ارشد معماری منظر- ستایش رضوانی

رتبه 5 کارشناسی ارشد معماری معماری - عاطفه عالم

رتبه 5 کارشناسی ارشد معماری منظر - نیلوفر احمدی

رتبه 5 کارشناسی ارشد مطالعات معماری - علی سلامتیان

رتبه 5 کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه - وحید عزیزی

رتبه های شش آزمون کارشناسی ارشد گروه معماری 1397 :

رتبه 6 کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری - امیر همایونی

رتبه 6 کارشناسی ارشد معماری اسلامی - شیما خداقلی

رتبه 6 کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه - دلیار اسدی

رتبه 6 کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری - محدثه امیری

رتبه 6 کارشناسی ارشد معماری-معماری  -  محمدخدابنده لو

رتبه های  هفت آزمون کارشناسی ارشد گروه معماری 1397 :

رتبه 7 کارشناسی ارشد معماری داخلی - عاطفه عالم

رتبه 7 کارشناسی ارشد معماری معماری - دلیار اسدی

رتبه 7 کارشناسی ارشد  معماری اسلامی - پریسا منوچهری

رتبه 7 کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه - علی سلامتیان

رتبه 7 کارشناسی ارشد مطالعات معماری - سحر هاشمیان

رتبه های هشت آزمون کارشناسی ارشد گروه معماری 1397 :

رتبه 8 کارشناسی ارشد معماری اسلامی - محمدخدابنده لو

رتبه 8 کارشناسی ارشد مطالعات معماری - سعیده آراسته

رتبه 8 کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری - علی جابری

رتبه 8 کارشناسی ارشد معماری داخلی - دلیار اسدی

رتبه 8 کارشناسی ارشد معماری منظر - مریم فاتحی

رتبه های  نه آزمون کارشناسی ارشد گروه معماری 1397 :

 رتبه 9 کارشناسی ارشد انرژی معماری- فرزانه موسوی