منابع آزمون سازمان نظام مهندسی ساختمان


 رشته معماري(طراحي)

 • مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(1392)
 • مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1392)
 • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1392)
 • مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(1392)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)
 • مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (1390 )
 • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (1389)
 • مبحث بيستم ( علائم و تابلوها) (1384)
 • مبحث بيست و يكم ( پدافند غير عامل) (1391)
 • مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري
 • مباني طراحي معماري *
 • جزئيات اجرائي ساختمان *
 • ضوابط بلند مرتبه سازي *
• ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين *

جزوه های کلاسی  آکادمی تخصصی معماری .

 

رشته معماري(نظارت)

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1390)
 • مبحث دوم (نظامات اداري)(1384)
 • مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(1392)
 • مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1392)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1392)
 • مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( 1392)
 • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1392)
 • مبحث نهم( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه)(1392)
 • مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي )- (1392)
 • مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(1392)
 • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1392)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)
 • مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( 1389)
 • مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (1390 )
 • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (1389)
 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (1384)
 • مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (1391)
 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (1392)
 • راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي (1392)
 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)(1390)
 • گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان
 • روشها و مسائل اجرايي*
 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*
• مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان)
• راهنماي مبحث شانزدهم(تاسيسات بهداشتي) (1392)

جزوه های کلاسی  آکادمی تخصصی معماری .

 

 رشته معماري(اجرا)

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن(1390)
 • مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)
 • مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(1392)
 • مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1392)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1392)
 • مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( 1392)
 • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1392)
 • مبحث نهم( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه)(1392)
 • مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي )- (1392)
 • مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(1392)
 • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1392)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)
 • مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( 1389)
 • مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (1390 )
 • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (1389)
 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (1384)
 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (1392)
 • راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي(1392)
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)(1390)
 • گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان
 • روشها و مسائل اجرايي*
• مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان)
 • نظام فني و اجرائي کشور
 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري*
 • قوانين صنعت بيمه و ماليات*
 • مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه*
 • قانون كار*
 • ماشين آلات ساختماني*
• دستورالعمل گودبرداري(1391)

جزوه های کلاسی  آکادمی تخصصی معماری .