بخشي از كارنامه هاي قبولي  آزمون نظام مهندسي معماري -طراحي معماري

شركت كننده در دوره هاي  آكادمي تخصصي معماري

بخشي از كارنامه هاي قبولي  آزمون نظام مهندسي معماري -نظارت معماري

شركت كننده در دوره هاي  آكادمي تخصصي معماري

بخشي از كارنامه هاي قبولي  آزمون نظام مهندسي معماري - اجرا معماري

شركت كننده در دوره هاي  آكادمي تخصصي معماري

 براي دريافت اطلاعات به روز  در شبكه هاي اجتماعي دپارتمان نظام مهندسي آكادمي تخصصي معماري را به آدرس Memar_nezam دنبال كنيد.

اطلاعات بيشتر :

021-88945640

021-88202033