وبینار رایگان نظام مهندسی (طراحی. نظارت . اجرا)

https://www.mp4.ir/Video?Watch=136174-69470729

نمونه تدریس (مبحث جوش) آزمون نظارت و اجرا نظام مهندسی معماری

 https://www.mp4.ir/Video?Watch=136174-955673196

نمونه تدریس ( مبحث 17 ) آزمون نظارت و اجرا نظام مهندسی معماری

https://www.mp4.ir/Video?Watch=136174-954739985