برای دانشجویان کارشناسی ارشد معماری

نگارش پروپوزال به منظور شروع بکار پایان نامه یکی از نیازهای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد است. نحوه انتخاب موضوع، استاد راهنما، استاد مشاور، شیوه نگارش و ارایه پروپوزال همواره مورد سوال دانشجویان این مقطع تحصیلی است. این در حالی است که، فصل اول از هر رساله کارشناسی ارشد و محتوای پژوهشی رساله دانشجویان برای جلسه دفاع و استخراج مقاله یا اخذ پذیرش از دل همین پروپوزال اولیه انجام خواهد شد.

براین اساس و به منظور افزایش توانمندی در حوزه چگونگی آغاز بکار پایان نامه تا ارایه نهایی پروپوزال، ورکشاپی یک روزه تعریف شده است.

برنامه زمانبندی ارایه مطالب بصورت زیر ارایه شده است.

شماره

سرفصل

زمان (دقیقه)

1

چه موضوعی را انتخاب کنیم؟ (تشریح اهداف و انگیزش های بعدی به منظور انتخاب شیوه صحیح انجام پایان نامه)

45

2

استاد راهنما را چگونه انتخاب کنیم؟ آیا استاد مشاور نیاز است؟ (فرق استاد راهنما و مشاور، شرح وظایف و اختیارات، شیوه تعیین استاد راهنما، جزییات نقش هر یک در سرانجام کار پایان نامه)

45

3

از کجا شروع کنیم؟ (شیوه نامه نگارش پایان نامه، اصول محتوایی آغاز بکار، تبیین نقشه راه، تعامل با اساتید راهنما و مشاور، پیش بینی استخراج مقاله، اخذ پذیرش، ارایه به موسسات، ثبت اختراع)

30

4

شرح موضوع، اهمیت، ضرورت و اصول نگارش

45

5

شرح مشکل، مسئله، فرضیه و اصول نگارش

45

6

شرح انواع هدف، رویکرد، وجه تمایز و اصول نگارش

45

7

شرح روش تحقیق، ابزار، محدوده و چگونگی جمع آوری اطلاعات

120

8

چگونگی معرفی سایت و برنامه فیزیکی

30

9

معرفی شیوه کتابشناسی و شرح مراجع

30

10

چگونگی نگارش منابع و ماخذ

11

چگونگی تدوین برنامه زمانبندی

45

12

شیوه های ارایه و دفاع از پروپوزال

13

مجموع

8ساعت

 (480دقیقه)

پیش نیاز:

1.        کارگاه پروپوزال نویسی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معماری و گرایش های مرتبط توصیه می شود.

2.        درصورت به همراه داشتن موضوع پیشنهادی پایان نامه خود، و با توجه به روند تعاملی کارگاه، می توانید در پایان کارگاه پروپوزال خود را تدوین و برای ارایه به استاد راهنما خود آماده نمایید.