سرفصل‎ کارگاه آموزشی ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری در بازار مسکن

مدرس: سید علی طالقانی

مدت: 8 ساعت

  1. آشنایی با مفاهیم اولیه اقتصاد
  2. مرور و تحلیل آمارهای مرتبط با بازار مسکن
  3. مرور و تحلیل نظام عرضه و تقاضا در بازار مسکن
  4. مروری بر طرح تفصیلی شهرداری
  5. آشنایی با مفاهیم ارزیابی اقتصادی
  6. برآورد هزینه های سرمایه گذاری و ساخت در بازار مسکن
  7. برآورد درآمدهای سرمایه گذاری و ساخت در بازار مسکن
  8. تعیین درصد مشارکت در قراردادهای مشارکتی
  9. محاسبه نرخ بازگشت سرمایه و میزان سود دهی در بازار مسکن
  10. تصمیم گیری برای سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در بازار مسکن


شرکت در این کارگاه یک روزه برای تمامی افرادی که قصد سرمایه گذاری یا خرید و فروش ملک دارند توصیه می شود.