هدف از برگزاری این دوره نه یادگیری و تقویت نرم افزار است و نه تقویت و یادگیری راندو . هدف برگزاری دوره یک فن از طراحی است که در بازار معماری مخصوصا بازار طراحی مسکونی در ایران چندی است بسیار رونق گرفته است.
در این دوره سعی شده است در مورد همه تکنیک هایی که یک معمار در بازار بیرون به آن احتیاج دارد آموزش داده شود و در نهایت خروجی آن با هر نرم افزار که داوطلب مسلط هست، به عرصه ی ظهور برساند.

 

برای اطلاعات بیشتر با آکادمی تخصصی معماری تماس بگیرید:02188202033 -88202034