کانال تخصصی نرم افزار های معماری:
https://telegram.me/joinchat/BLdR5D8rBFF5jfcFtINsXA

کانال نظام مهندسی:
https://telegram.me/joinchat/BiTj8DvoQeSntRpxwN0XmQ

کانال دکتری:

https://telegram.me/joinchat/DI3Rhj924cww0kftY492Fw

کانال کاردانی به کارشناسی:

https://telegram.me/joinchat/BbjzPT8baAAio0C_SH8pnQ

کانال کارشناسی ارشد معماری:
https://telegram.me/joinchat/BjnPITv0NbVqgnJH3I-FsA

کانال کارشناسی ارشد هنرهای ساخت:
https://telegram.me/joinchat/BjnPIUA5A3o2VzHbo_D4GQ

کانال پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد:
https://telegram.me/joinchat/BjnPIUEGfPBdLj2RfaBRjQ

کانال هم افزایی در کنکور ارشد معماری:
https://telegram.me/joinchat/DI3Rhj8Fy_y7Mmh8d3YZjQ