مختصري بر كنكور اسكيس ارشد معماري


بيش از يك دهه است كه كنكور ارشد معماري در دو مرحله تئوري و عملي (اسكيس) برگزار مي شود. آزمون اسكيس معماري به منظور سنجش ميزان تسلط بر طراحي معماري است كه كليات آن در سال هاي گذشته يكسان بوده و تغييرات اندكي در آن حاصل شده است.

 

به طور كلي در آزمون چهار ساعته اسكيس معماري با در اختيار قرار دادن موضوع اسكيس و شرح آن از داوطلب معمار خواسته مي شود تا مدارك مورد نظر را در برگه هاي مشخص شده ارائه دهد.

موضوعات ارائه شده در دو دسته فرهنگی (كانسپچوال) و عملكردي هستند:

موضوعات فرهنگی مدارك كمتري از معمار درخواست ميشود تا بتواند كانسپت موضوع را در زمان موردنظر پرورش و ارائه دهد

موضوعات عملكردي تعداد مدارك بيشتري خواسته مي شود تا برنامه دهي معماري در راستاي عملكرد موردنظر بررسي شود.

به عنوان مثال :

درسال ٩٠ موضوع اسكيس معماري "طراحي سراي محله" بود كه ٩ مدرك شامل فرايند طراحي، پلان و سايت پلان، نماها و مقاطع و پرسپكتيوهاي داخلي و خارجي را خواسته بودند. بنابراين ميشد نتيجه گرفت كه در اين موضوع عملكرد اهميت بسيار بيشتري پيدا ميكند.

 از سوي ديگر در سال ٩١ موضوع اسكيس "عمارت نظر خليج فارس" بودكه ٤ مدرك پلان، نما، مقطع و پرسپكتيورا خواسته بود. پس نتيجه اين بود كه كانسپت طراحي و فرايند شكل گيري آن ارجح بود.

موضوعات ديگري در سال هاي اخير ازقبيل تالار تختي، عمارت گنبدنما، آتش نشاني و ... درآزمون عملي ارشد آمده اند كه هركدام با وجود چالش هايي كه براي داوطلبان داشته اند، از كليات فوق پيروي ميكردند.

رعايت اين كليات و آشنايي با معيارهاي داوران براي امتيازدهي به برگه هاي اسكيس ميتواند در كسب درصد بالاتر كارامد باشد. با توجه به تجربه سال هاي گذشته مي توان به اين جمع بندي رسيد كه طراحي با معيار [مدرن ايراني] مورد قبول داوران واقع مي شود.

اين معیارها، شامل برنامه دهي فرايند طراحي منسجم با اقلیم و فرهنگ و سنت در موضوع موردنظر هستند.

لذا نياز به مهارت دستي براي ارائه موضوع، منطبق با معيارهاي گفته شده ضروري است. اين مهارت ها معمولا در دانشگاه ها با توجه به آيتم هاي گفته شده آموزش داده نمي شوند و سيل عظيمي از دانشجويان نياز به آموزش روند اسكيس و طراحي معماري دارند. اين آموزش ها علاوه بر ايجاد مهارت لازم براي كنكور اسكيس معماري، گامي بلند براي نزديك شدن به طراحي استاندارد معماري توسط يك مهندس معمار موفق خواهد بود.