زبان:

          زبان تخصصی پیشرفته برآی دآنشجویان معماری - مهدوی نژاد- فصل دوم

          لغات کتاب ربان تخصصی معماری - رستگارپور

          لغات کتاب زبان تخصصی معماری - فرهادی

تاریخ و مبانی نظری :

         سیری در مبانی نظری معماری - دکتر معماریان

         مبانی نظری معماری - دکتر یاران ) انتشارات دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

         معماری ایرانی- دکتر معماریان

         سبک شناسی معماری ایرانی- پیرنیا

         معماری آسلامی- پیرنیا       

         کتابهای بانی مسعود

         زیبای ی شناسی در معماری - یورگ گروتر

         معماری جهان- زارعی  

         هنر در گذر زمان- قسمت های مربوط به معماری

         از زمان و معماری - مزینی

         معماری معاصر غرب- قبادیان

         تاریخ معماری - سپهری مقدم

        سیر آندیشه های معماری - مهدوی نژاد

دروس فنی:

       جزوه تنظیم شرایط محیطی- دکتر مفیدی

       طراحی اقلیمی- قبادیان

        بررسی اقلیمی ابنیه سنتی- قبادیان

       طبقه بندی سیستم ها - سلطاندوست

       مباحث پنجم/ چهاردهم/ پانزدهم/ شانزدهم/ نوزدهم مقررآت ملی

       مصالح شناسی- احمد حامی

       استاتیک و مقاومت مصالح

       عناصر و جزئیات

  • جزوات زبان ، تاریخ معماری ، ایستایی ، عناصر و جزئیات ، تاسیسات ، تنظیم شرایط محیطی ، مصالح ساختمانی ،  ( ویژه آزاد) آکادمی تخصصی معماری