بازسازی

تکنولوژی

معماری

عنوان درس

3

2

2

زبان تخصصی

3

3

3

دروس فنی

1

2

2

دروس تاریخ و مبانی نظری

1

3

3

درک عمومی معماری

2

5

5

اسکیس

2

0

0

مبانی بازسازی