برنامه دوره ی آکادمی تخصصی معماری ویژه کنکور ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی

نام درس

تعداد ساعت

نام استاد

روزهای برگزاری

قیمت برای دانشجویان تک درس

قیمت برای دانشجویان کلیه دروس

فن ساختمان (ایستایی، عناصر و مصالح)

60

دکتر سعید سعیدی پور

کد1: جمعه 15 تا 19:00

کد2: سه شنبه 15 تا 19:00

1.500.000 تومان

 1.400.000تومان

اسکیس ویژه دانشگاه آزاد

80

مهندس عباس غفاری و مهندس سعید طلیم خانی

کد1: جمعه 8 تا 14:30

کد2: جمعه 8 تا 14:30

کد3: سه شنبه 8 تا 14:30

کد4: سه شنبه 8 تا 14:30

فن ساختمان  (ایستایی، عناصر و مصالح)

60

دکتر سعید سعیدی پور

کد1: جمعه 15 تا 19:30

کد2: سه شنبه 15 تا 19:00

900.000 تومان

-

درک عمومی معماری و تاریخ و مبانی نظری معماری

70

مهندس محمدرضا دهقانی

پنجشنبه 8 تا 14:30

600.000 تومان

400.000 تومان

زبان عمومی و تخصصی

40

استاد عالم زاده

پنجشنبه 15 تا 19

400.000 تومان

250.000 تومان

تنظیم و تاسیسات

20

مهندس حامد آقایی

بصورت 2 کارگاه یک روزه

200.000 تومان

100.000 تومان

درک منظر

20

مهندس کوثر محمود نژاد

بصورت 2 کارگاه یک روزه

200.000 تومان

100.000 تومان

آزمون

2 آزمون جامع

-

-

150.000 تومان

100.000 تومان

مشاوره

-

-

هر هفته تا کنکور

350.000 تومان

250.000 تومان

قیمت کلیه دروس معماری به علاوه اسکیس، آزمون و مشاوره تا روز کنکور مبلغ 2.600.000 تومان