ظرفیت دانشگاه ها در مقطع ارشد معماری

جهت دریافت فیلم آموزشی کلیک کنید.

در این فیلم آموزشی 3 موضوع بررسی می شود:

1- تحلیل ظرفیت ها

2- با چه رتبه ای چه اسکیسی باعث موفقیت می شود؟

3- انتخاب درست دانشگاه به چه شکل است؟