خلاصه صحبت های مهندس ایرانشاهی (همایش کارشناسی ارشد 96)