تحلیل کنکور ارشد سال های گذشته
تحلیل 500 کارنامه

سوال جواب شرکت کنندگان همایش
با
رتبه 1 معماری و معماری اسلامی خانم رجبیان
رتبه 1 تکنولوژی آقای دانیال کرامت
رتبه 1 انرژی خانم شجاع الساداتی
رتبه 1 مطالعات و 3 معماری خانم رستم زاده