دوره تحصیلی

کد محل
تحصیل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

عنوان رشته/ گرایش

ظرفیت پذیرش نیمسال

توضیحات

اول

دوم

مهندسی معماری (کد ضریب1)

روزانه

25546

دانشگاه ایلام

مهندسی معماری

8

-

 

روزانه

25547

دانشگاه بوعلی سینا - همدان

مهندسی معماری

7

-

 

روزانه

25548

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین

مهندسی معماری

12

-

 

روزانه

25549

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران

مهندسی معماری

7

-

 

روزانه

25550

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران

مهندسی معماری

7

-

ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش

روزانه

25552

دانشگاه تهران (محل تدریس پردیس فارابی قم)

مهندسی معماری

5

-

 

روزانه

25553

دانشگاه تهران

مهندسی معماری

8

-

 

روزانه

25554

دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

مهندسی معماری

10

-

 

روزانه

25555

دانشگاه رازی - کرمانشاه

مهندسی معماری

12

-

 

روزانه

25556

دانشگاه زنجان

مهندسی معماری

19

-

 

روزانه

25557

دانشگاه شهید باهنر- کرمان

مهندسی معماری

4

 

 

روزانه

25558

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

مهندسی معماری

18

-

 

روزانه

25559

دانشگاه شیراز

مهندسی معماری

12

-

 

روزانه

25560

دانشگاه شصنعتی جندی شاپور - دزفول

مهندسی معماری

25

-

 

روزانه

25561

دانشگاه شاهرود

مهندسی معماری

8

-

 

روزانه

25567

دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسی معماری

6

-