دوره تحصیلی

کد محل
تحصیل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

عنوان رشته/ گرایش

ظرفیت پذیرش نیمسال

توضیحات

اول

دوم

مهندسی معماری (کد ضریب1)

روزانه

25551

دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی معماری

8

-

پذیرش با عنوان مهندسی معماری گرایش فنی

پردیس خودگردان

25598

دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی معماری

8

-

پذیرش با عنوان مهندسی معماری گرایش
فنی - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه