دوره تحصیلی

کد محل
تحصیل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

عنوان رشته/ گرایش

ظرفیت پذیرش نیمسال

توضیحات

اول

دوم

مهندسی معماری (کد ضریب1)

روزانه

25562

دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

مهندسی معماری

10

-

پذیرش با عنوان مهندسی معماری گرایش معماری پایدار

پردیس خودگردان

25606

دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

مهندسی معماری

10

-

پذیرش با عنوان مهندسی معماری گرایش
پایدار - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه