دوره تحصیلی

کد محل
تحصیل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

عنوان رشته/ گرایش

ظرفیت پذیرش نیمسال

توضیحات

اول

دوم

مهندسی معماری (کد ضریب1)

روزانه

25566

دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

مهندسی معماری

10

-

پذیرش با عنوان مهندسی معماری گرایش فضاهای آموزش و فرهنگی