دوره تحصیلی

کد محل
تحصیل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

عنوان رشته/ گرایش

ظرفیت پذیرش نیمسال

توضیحات

اول

دوم

معماری داخلی (کد ضریب6)

روزانه

25717

دانشگاه هنر

معماری داخلی

9

-

 

نوبت دوم

25718

دانشگاه هنر

معماری داخلی

5

-

 

پردیس خودگردان

25719

دانشگاه تهران - (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش)

معماری داخلی

15

-

 

پردیس خودگردان

25720

دانشگاه هنر - (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش)

معماری داخلی

9

-

 

غیرانتفاعی

25721

دانشگاه غیرانتفاعی سوره- تهران

معماری داخلی

20

-

 

غیرانتفاعی

25722

دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

معماری داخلی

20

-

 

غیرانتفاعی

25723

مؤسسه غیرانتفاعی آپادانا- شیراز

معماری داخلی

20

-

 

غیرانتفاعی

25724

مؤسسه غیرانتفاعی خاوران- مشهد

معماری داخلی

20

-

 

غیرانتفاعی

25725

مؤسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد

معماری داخلی

20

-

 

غیرانتفاعی

25726

مؤسسه غیرانتفاعی کمال الملک- نوشهر

معماری داخلی

20

-

 

غیرانتفاعی

25727

مؤسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان

معماری داخلی

20

-

 

غیرانتفاعی

25728

مؤسسه غیرانتفاعی مارلیک- نوشهر

معماری داخلی

20

-

 

غیرانتفاعی

25729

مؤسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس- تهران

معماری داخلی

20

-

 

غیرانتفاعی

25730

مؤسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان

معماری داخلی

20

-