دوره تحصیلی

کد محل
تحصیل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

عنوان رشته/ گرایش

ظرفیت پذیرش نیمسال

توضیحات

اول

دوم

مطالعات معماری ایران (کد ضریب4)

روزانه

25706

دانشگاه تهران

مطالعات معماری ایران

6

-

 

روزانه

25707

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

مطالعات معماری ایران

9

-

 

روزانه

25708

دانشگاه هنر اصفهان

مطالعات معماری ایران

8

-

 

نوبت دوم

25709

دانشگاه تهران

مطالعات معماری ایران

6

-

 

نوبت دوم

25710

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

مطالعات معماری ایران

2

-

 

 

25711

موسسه غیر انتفاعی امام جواد (ع) - یزد

مطالعات معماری ایران

20

-

 

غیرانتفاعی

25712

مؤسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا- قزوین

مطالعات معماری ایران

20

-

 

غیرانتفاعی

25713

مؤسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی- قم

مطالعات معماری ایران

20

-

شرایط در انتهای دفترچه