دوره تحصیلی

کد محل
تحصیل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

عنوان رشته/ گرایش

ظرفیت پذیرش نیمسال

توضیحات

اول

دوم

مهندسی  معماری اسلامی (کد ضریب3)

روزانه

25699

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مهندسی معماری اسلامی

11

-

 

نوبت دوم

25700

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مهندسی معماری اسلامی

4

-

 

غیرانتفاعی

25701

دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع)- مشهد

مهندسی معماری اسلامی

15

-

فقط زن

غیرانتفاعی

25702

دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع)- مشهد

مهندسی معماری اسلامی

15

-

فقط مرد

غیرانتفاعی

25703

دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران

مهندسی معماری اسلامی

20

-

 

غیرانتفاعی

25704

مؤسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو- اصفهان

مهندسی معماری اسلامی

20

-

 

غیرانتفاعی

25705

مؤسسه غیرانتفاعی رسام (ویژه خواهران)- کرج

مهندسی معماری اسلامی

20

-

فقط زن