دوره تحصیلی

کد محل
تحصیل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

عنوان رشته/ گرایش

ظرفیت پذیرش نیمسال

توضیحات

اول

دوم

بازسازی پس از سانحه (کد ضریب5)

روزانه

25714

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

بازسازی پس از سانحه

12

-

 

نوبت دوم

25715

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

بازسازی پس از سانحه

3

-

 

پردیس خودگردان

25716

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

بازسازی پس از سانحه

10

-

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه