نام کامل انتخاب

رشته تحصیلی یا گرایش

نام دوره تحصیلی

شهر دانشگاه

ظرفیت دانشگاه

دانشگاه تربيت مدرس

مديريت پروژه و ساخت

روزانه

تهران

7

دانشگاه تهران

مديريت پروژه و ساخت

روزانه

تهران

6

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

مديريت پروژه و ساخت

روزانه

تهران

7

دانشگاه هنر

مديريت پروژه و ساخت

روزانه

تهران

11

دانشگاه تربيت مدرس

مديريت پروژه و ساخت

نوبت دوم

تهران

1

دانشگاه تهران

مديريت پروژه و ساخت

نوبت دوم

تهران

4

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

مديريت پروژه و ساخت

نوبت دوم

تهران

3

دانشگاه هنر

مديريت پروژه و ساخت

نوبت دوم

تهران

3

دانشگاه تربيت مدرس

مديريت پروژه و ساخت

پرديس خودگردان

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

7

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان كيش)

مديريت پروژه و ساخت

پرديس خودگردان

تهران

15

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

مديريت پروژه و ساخت

پرديس خودگردان

محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

7

دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي

مديريت پروژه و ساخت

غيرانتفاعي

تهران

20

دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران

مديريت پروژه و ساخت

غيرانتفاعي

تهران

20

موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر - تبريز

مديريت پروژه و ساخت

غيرانتفاعي

تهران

20

موسسه غيرانتفاعي پرديسان - فريدونكنار

مديريت پروژه و ساخت

غيرانتفاعي

تهران

20

موسسه غيرانتفاعي خاوران - مشهد

مديريت پروژه و ساخت

غيرانتفاعي

تهران

20

موسسه غيرانتفاعي ديلمان - لاهيجان

مديريت پروژه و ساخت

غيرانتفاعي

تهران

20

موسسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني - گرمسار

مديريت پروژه و ساخت

غيرانتفاعي

تهران

20

موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان - اميركلا بابل

مديريت پروژه و ساخت

غيرانتفاعي

تهران

20

موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس - تهران

مديريت پروژه و ساخت

غيرانتفاعي

تهران

20

موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز - تهران

مديريت پروژه و ساخت

مجازي غيرانتفاعي

آموزش محور

40

موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي - تهران

مديريت پروژه و ساخت

مجازي غيرانتفاعي

آموزش محور

40

دانشگاه تهران

فناوري معماري گرايش معماري بيونيك

روزانه

تهران

4

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

فناوري معماري گرايش معماري بيونيك

روزانه

تهران

7

دانشگاه تهران

فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال

روزانه

تهران

4

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال

روزانه

تهران

10

دانشگاه تهران

فناوري معماري گرايش معماري بيونيك

نوبت دوم

تهران

2

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

فناوري معماري گرايش معماري بيونيك

نوبت دوم

تهران

3

دانشگاه تهران

فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال

نوبت دوم

تهران

2

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال

نوبت دوم

تهران

5

موسسه غيرانتفاعي رسام - كرج (ويژه خواهران)

فناوري معماري گرايش معماري بيونيك

غيرانتفاعي

کرج

20

موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس - تهران

فناوري معماري گرايش معماري بيونيك

غيرانتفاعي

تهران

20

موسسه غيرانتفاعي رسام - كرج (ويژه خواهران)

فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال

غيرانتفاعي

کرج

20

موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس - تهران

فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال

غيرانتفاعي

تهران

20

دانشگاه ايلام

معماري و انرژي

روزانه

ایلام

8

دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - قزوين

معماري و انرژي

روزانه

قزوین

8

دانشگاه تهران

معماري و انرژي

روزانه

کرمان

6

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

معماري و انرژي

روزانه

تهران

7

دانشگاه هنر

معماري و انرژي

روزانه

تهران

11

دانشگاه ايلام

معماري و انرژي

نوبت دوم

ایلام

4

دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - قزوين

معماري و انرژي

نوبت دوم

قزوین

4

دانشگاه تهران

معماري و انرژي

نوبت دوم

تهران

4

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

معماري و انرژي

نوبت دوم

تهران

3

دانشگاه هنر

معماري و انرژي

نوبت دوم

تهران

3

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان كيش)

معماري و انرژي

پرديس خودگردان

کیش

15

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

معماري و انرژي

غيرانتفاعي

اردبیل

20

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

معماري و انرژي

غيرانتفاعي

تبریز

20

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

معماري و انرژي

غيرانتفاعي

تبریز

20

دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - قزوين

معماري و انرژي

غيرانتفاعي

قزوین

20

دانشگاه تهران

معماري و انرژي

غيرانتفاعي

تهران

20

غيرانتفاعي معماري و هنر پارس - تهران

مديريت ساخته ها

غيرانتفاعي

تهران

20