دوره تحصیلی

کد محل
تحصیل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

عنوان رشته/ گرایش

ظرفیت پذیرش نیمسال

توضیحات

اول

دوم

مجموعه هنرهای ساخت و معماری گرایش مدیریت پروژه و ساخت (کد ضریب1)

روزانه

25979

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت پروژه و ساخت

8

-

 

روزانه

25980

دانشگاه تهران

مدیریت پروژه و ساخت

6

-

 

روزانه

25981

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

مدیریت پروژه و ساخت

10

-

 

روزانه

25982

دانشگاه هنر

مدیریت پروژه و ساخت

4

-

 

نوبت دوم

25983

دانشگاه تهران

مدیریت پروژه و ساخت

6

-

 

نوبت دوم

25984

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

مدیریت پروژه و ساخت

3

-

 

نوبت دوم

25985

دانشگاه هنر

مدیریت پروژه و ساخت

2

-

 

مجازی

25986

دانشگاه تهران

مدیریت پروژه و ساخت

30

-

آموزش محور

پردیس خودگردان

25987

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

مدیریت پروژه و ساخت

10

-

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

غیرانتفاعی

25988

دانشگاه غیرانتفاعی خاتم- تهران

مدیریت پروژه و ساخت

20

-

 

غیرانتفاعی

25989

مؤسسه غیرانتفاعی دیلمان- لاهیجان

مدیریت پروژه و ساخت

20

-

 

غیرانتفاعی

25990

مؤسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی- گرمسار

مدیریت پروژه و ساخت

20

-

 

غیرانتفاعی

25991

مؤسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس- تهران

مدیریت پروژه و ساخت

20

-

 

مجازی غیرانتفاعی

25992

مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز- تهران

مدیریت پروژه و ساخت

40

-

آموزش محور

مجازی غیرانتفاعی

25993

مؤسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی- تهران

مدیریت پروژه و ساخت

40

-

آموزش محور