دوره تحصیلی

کد محل
تحصیل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

عنوان رشته/ گرایش

ظرفیت پذیرش نیمسال

توضیحات

اول

دوم

مجموعه هنرهای ساخت و معماری گرایش فناوری (کد ضریب2)

روزانه

25994

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

فناوری معماری گرایش بیونیک

10

-

پذیرش با عنوان فناوری معماری (بدون گرایش)

روزانه

25995

دانشگاه کاشان

فناوری معماری گرایش بیونیک

5

-

 

روزانه

25996

دانشگاه تهران

فناوری معماری گرایش دیجیتال

6

-

 

روزانه

25997

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

فناوری معماری گرایش دیجیتال

9

-

 

نوبت دوم

25998

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

فناوری معماری گرایش بیونیک

3

-

پذیرش با عنوان فناوری معماری (بدون گرایش)

نوبت دوم

25999

دانشگاه کاشان

فناوری معماری گرایش بیونیک

2

-

 

نوبت دوم

26000

دانشگاه تهران

فناوری معماری گرایش دیجیتال

6

-

 

نوبت دوم

26001

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

فناوری معماری گرایش دیجیتال

2

-

 

غیرانتفاعی

26002

مؤسسه غیرانتفاعی رسام- کرج (ویژه خواهران)

فناوری معماری گرایش بیونیک

20

-

فقط زن

غیرانتفاعی

26003

مؤسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس- تهران

فناوری معماری گرایش بیونیک

20

-

 

غیرانتفاعی

26004

مؤسسه غیرانتفاعی رسام- کرج (ویژه خواهران)

فناوری معماری گرایش دیجیتال

20

-

فقط زن

غیرانتفاعی

26005

مؤسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس- تهران

فناوری معماری گرایش دیجیتال

20

-