دوره تحصیلی

کد محل
تحصیل

نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل

عنوان رشته/ گرایش

ظرفیت پذیرش نیمسال

توضیحات

اول

دوم

مجموعه هنرهای ساخت و معماری گرایش معماری و انرژی (کد ضریب3)

روزانه

26006

دانشگاه ایلام

معماری و انرژی

8

-

 

روزانه

26007

دانشگاه تهران

معماری و انرژی

6

-

 

روزانه

26008

دانشگاه شهید بهشتی- تهران

معماری و انرژی

12

-

 

روزانه

26009

دانشگاه هنر

معماری و انرژی

4

-

 

نوبت دوم

26010

دانشگاه ایلام

معماری و انرژی

3

-

 

نوبت دوم

26011

دانشگاه تهران

معماری و انرژی

6

-

 

نوبت دوم

26012

دانشگاه هنر

معماری و انرژی

2

-

 

پردیس خودگردان

26013

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان
جزیره کیش)

معماری و انرژی

15

-

 

غیرانتفاعی

26014

مؤسسه غیرانتفاعی انرژی- ساوه

معماری و انرژی

20

-

 

غیرانتفاعی

26015

مؤسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس- تهران

معماری و انرژی

20

-

 

غیرانتفاعی

26016

مؤسسه غیرانتفاعی میرداماد- گرگان

معماری و انرژی

20

-