رادیو مشاوره 1 (نحوه مطالعه)             رادیو مشاوره 2 (به خاطر سپردن مطالب)

                        

رادیو مشاوره 3(تکرار بدون چک)             رادیو مشاوره 4 (خلاصه نویسی)

                          

رادیو مشاوره 5 (بادهای مزاحم 1)             رادیو مشاوره 6 (بادهای مزاحم 2)

                        

رادیو مشاوره 7(آزمون آزمایشی)                     رادیو مشاوره 8( مسافر1)

                                   

رادیو مشاوره 9( مسافر2)                          رادیو مشاوره 10( کلیات زبان انگلیسی)
   

                       

رادیو مشاوره 11( زبان انگلیسی ضعیف)                      رادیو مشاوره 12( زبان انگلیسی متوسط و قوی)
   

                       

رادیو مشاوره13(مسافر 5)