رتبه 1

انرژی معماری

محمد علی قربانی

رتبه 1

معماری منظر

علی سلامتیان

رتبه 1

مطالعات معماری ایران

زهرا آل احمد

رتبه 1

معماری اسلامی

علی سلامتیان

رتبه  2

معماری منظر

دلیار اسدی

رتبه 2

معماری

نیلوفر احمدی

رتبه 2

مطالعات معماری ایران

فائزه خطیب زاده

رتبه 2

معماری داخلی

نیلوفر احمدی

رتبه 3

معماری داخلی

شیما خداقلی

رتبه 3

معماری منظر

عاطفه عالم

رتبه 3

معماری اسلامی

دلیار اسدی

رتبه 3

معماری

علی سلامتیان

رتبه 3

بازسازی پس از سانحه

پریسا منوچهری

رتبه 3

مطالعات معماری

شهریار ابن علی

رتبه 3

مدیریت پروژه

عرفان موید

رتبه 4

معماری منظر

محمد خدابنده لو

رتبه 4

معماری

شیما خداقلی

رتبه 4

معماری داخلی

علی سلامتیان

رتبه 4

معماری اسلامی

عاطفه عالم

رتبه 4

انرژی معماری

نوشین رضایی

رتبه 5

معماری اسلامی

نیلوفر احمدی

رتبه 5

معماری منظر

ستایش رضوانی

رتبه 5

معماری

عاطفه عالم

رتبه 5

مطالعات معماری

علی سلامتیان

رتبه 5

باز سازی پس از سانحه

وحید عزیزی

رتبه 6

تکنولوژی معماری

امیر همایونی

رتبه 6

معماری اسلامی

شیما خداقلی

رتبه 6

بازسازی پس از سانحه

دلیار اسدی

رتبه 6

تکنولوژی معماری

محدثه امیری

رتبه 6

مطالعات معماری

پریسا منوچهری

رتبه 6

معمارى

محمد خدابنده لو

رتبه 7

معماری داخلی

عاطفه عالم

رتبه 7

معماری

دلیار اسدی

رتبه 7

معماری اسلامی

پریسا منوچهری

رتبه 7

مطالعات معماری

سحر هاشمیان

رتبه 7

بازسازی پس از سانحه

علی سلامتیان

رتبه 8

معماری اسلامى

محمد خدابنده لو

رتبه 8

مطالعات معماری

سعیده آراسته

رتبه 8

تکنولوژی معماری

علی جابری

رتبه 8

معماری داخل.

دلیار اسدی

رتبه 8

معماری منظر.

مریم فاتحی

رتبه 9

انرژی معماری

فرزانه موسوی