مواد آزمون و ضرايب آنها در آزمون كارداني به كارشناسي ناپیوسته معماري

درس

مواد امتحانی

ضرايب در دانشگاه سراسري

ضرايب در دانشگاه آزاد

ضرايب در دانشگاه علمي كاربردي

دروس عمومي

زبان و ادبيات فارسي

1

1

1

فرهنگ و معارف اسلامي

زبان خارجه

دروس تخصصي

ریاضی و هندسه

3

3

3

فن ساختمان

ايستايي

2

2

10

عناصر و جزئيات ساختمان

شناخت مواد و مصالح

متره و برآورد

تنظيم شرايط محيطي و تاسیسات

ترسيمات فني و هندسه ترسیمی

مباني نظري و تئوري معماري

مباني نظري معماري

2

2

10

تاريخ معماري

پرسپكتيو