دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی با امکانات آموزشي و پژوهشي مناسب ، و با ارائه شيوه هاي نوين آموزشي ، تربيت نيروهاي متخصص جوان کشور را بر عهده دارد. این دانشگاه دارای کادر مجرب و متخصص متشکل از 575 عضو هيأت علمي ثابت تمام وقت و به همين تعداد عضو هيات علمي مدعو می باشد.

از زمان تأسيس دانشكده دوره كارشناسي ارشد معماري بطور مستمر ارائه شده است. در حال حاضر رشته‌هاي زير در دانشكده ارائه مي‌شود:

 كارشناسي معماري

 كارشناسي ارشد طراحي معماري

 كارشناسي ارشد معماري منظر و محيط

 كارشناسي ارشد طراحي شهري

كارشناسي ارشد برنامه ريزي منطقه ای

 كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري

 كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت

 کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران

کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناهای تاریخی

کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه

 دكتراي معماري

 دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای

دکترای طراحی شهری