کدرشته محل های گروه آزمایشی هنر

توضیحات

ظرفیت پذیرش نیمسال

نام  گرایش

نام دانشگاه

کد رشته محل

دوره

    دوم

اول2501- مدیریت پروژه و ساخت - معماریمحل تحصیل پردیس هنرهای زیبا

-

2

مدیریت پروژه و ساخت

دانشگاه تهران

4708

روزانه

 

محل تحصیل پردیس هنرهای زیبا

 

1

مدیریت پروژه و ساخت

دانشگاه تهران

4709

نوبت دوم2502- معماری
3

-

معماری اسلامی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

4710

روزانه-

4

معماری اسلامی

دانشگاه هنر اصفهان

4711

روزانه


پذیرش با عنوان معماری - طراحی مجموعه ها و ساختمان های نیروگاهی

-

3

معماری

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین

4712

روزانه

 

 

-

2

معماری

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران

4713

روزانه

 

پژوهش محور

-

1

معماری

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران

4713

روزانه-

5

معماری

دانشگاه تربیت مدرس

4715

روزانه


محل تحصیل پردیس هنرهای زیبا

-

3

معماری

دانشگاه تهران

4716

روزانه

 

پذیرش با عنوان معماری منظر - محل تحصیل پردیس هنرهای زیبا

-

3

معماری

دانشگاه تهران

4717

روزانه

 

پذیرش با عنوان فناوری معماری -  محل تحصیل پردیس هنرهای زیبا

-

3

معماری

دانشگاه تهران

4718

روزانه-

3

معماری

دانشگاه شهید بهشتی

4719

روزانه-

5

معماری

دانشگاه علم و صنعت ایران

4720

روزانه

 

 

-

2

معماری

دانشگاه هنر - تهران

( محل تحصیل کرج )

4721

روزانه

 

 

-

4

معماری

دانشگاه یزد

4722

روزانه-

1

معماری اسلامی

دانشگاه هنر اصفهان

4723

نوبت دوم


پذیرش با عنوان معماری - طراحی مجموعه ها و ساختمان های نیروگاهی

-

2

معماری

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین

4724

نوبت دوم


 

-

2

معماری

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران

4725

نوبت دوم-

1

معماری

دانشگاه تربیت مدرس

4726

نوبت دوم


محل تحصیل پردیس هنرهای زیبا

-

2

معماری

دانشگاه تهران

4727

نوبت دوم


پذیرش با عنوان معماری منظر - محل تحصیل پردیس هنرهای زیبا

-

2

معماری

دانشگاه تهران

4728

نوبت دوم

 

پذیرش با عنوان فناوری معماری -  محل تحصیل پردیس هنرهای زیبا

-

2

معماری

دانشگاه تهران

4729

نوبت دوم

 

 

-

1

معماری

دانشگاه علم و صنعت ایران

4730

نوبت دوم

 

 

-

1

معماری

دانشگاه هنر - تهران

( محل تحصیل کرج )

4731

نوبت دوم

 

 

-

2

معماری

دانشگاه یزد

4732

نوبت دوم

 

 

-

7

معماری

دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس خودگردان کیش )

4733

پردیس خودگردان

 

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

-

3

معماری

دانشگاه شهید بهشتی

4734

پردیس خودگردان

 

 

-

5

معماری

دانشگاه علم و صنعت ایران

4735

پردیس خودگردان