کد رشته

نام رشته امتحانی

مواد امتحانی

ضرایب

60206

معماری

1- شناخت معماری ایران (آراء و مصادیق)

1

2- شناخت و تحلیل معماری معاصر (ایران و جهان)

1

3- مبانی نظری معماری

1

4- زبان تخصصی انگلیسی

2

*5- طراحی معماری کوتاه مدت

3

 

* در رشته های معماری و شهرسازی پس از استخراج نمرات آزمون تستی از داوطلبانی که حد نصاب نمره لازم را کسب نموده اند جهت شرکت درآزمون تشریحی درس طراحی معماری کوتاه مدت برای رشته معماری و درس تهیه اسکیس برای رشته شهرسازی دعوت به عمل خواهد آمد.