یکی از مهمترین مولفه های موفقیت در مصاحبه دکتری ، ارائه پروپوزال یا همان موضوع پیشنهادی تز شما در دوره دکتری است که می تواند قبولی شما را در صورت ارائه یک پروپوزال خوب تضمین کند .