کد نمایندگی

 

استان

مازندران

شهرستان

آمل

آدرس

خیابان امام رضا (ع) رضوان 18 بابکی 14  فرعی سمت راست  پ 25 مجتمع کوثر پویا مازندران

کد شهر

011

شماره تلفن

43245453-43232343

موسس

دکتر صادق چمن آرا

مدیریت

مهندس زهرا رنجبر ایرایی

شماره همراه

09111215208 دکتر چمن آرا-------09111008890 زهرا رنجبر ایرانی