جلسه اول:

1. اشنایی با محیط اتوکد - شناخت منوها - شناخت  save ها و پسوندها

Menu bar - tools bar -- command line - save as( dwg . dwt . dxf . shx)

2. آشنایی با منوهای کمکی در ترسیم و ترسیم خط با مختصات قطبی و نسبی

Snap - grid - ortho - osnap - line

3. آشنایی با منوی (Draw) و دستورات ترسیمی - شروع به ترسیم پلان معماری با استفاده از دستورات ترسیمی و ویرایشی

Line - circle - arc - copy - move - filet - offset


جلسه دوم:

4. آشنایی با لایه بندی و مدیریت لایه ها در اتوکد - لایه بندی کردن صحیح پلان ترسیمی

ویرایش پلان

Layer properties manager - color - linetype - lineweight - lock - on/off - freez - ltscale - lwt

5. اشنایی بیشتر با دستورات ترسیمی (draw)  و دستورات ویرایشی (modify) و ترسیم در و پنجره به صورت کامل در پلان

Mirror - trim - extend - copy whit base point - break at point - regen - rectangle - polygon - join

6. آشنایی با دستورات نوشتاری در اتوکد - تنظیمات اولیه برای نوشتن در محیط اتوکد - مشخص کردن فضاها در پلان ترسیم شده - نوشتن text  فارسی به طریقه استاندارد و قابلیت باز شدن در تمامی سیستم ها با کمک کاتب

Text style ( font name - font style - height ..) - mtext - dtext ...

 farsi font: kateb  -- negar - chapi


جلسه سوم:

7. آشنایی با دستور block  و استفاده از مبلمان ها , درخت ها , ماشین و کدهای ارتفاعی ...

مبلمان کردن کامل پلان و مقطع  به کمک  block ها

Make block - insert block - edit block - refedit , ...

8. hatch زدن پلان و مقطع - استفاده از هاشور های اندازه دار برای کف سرویس ها و اشپزخانه - استفاده از  super hatch برای تبدیل  عکس ها و  block های انتخابی به hatch  در فضای پلان و سایت

Hatch - gradient - super hatch - hatch by user defined - island detection

Hatch origin - add pick point ...


جلسه چهارم:

9. ترسیم مقطع -  آوردن عکس در محیط اتوکد و ترسیم و ویرایش روی آن - آشنایی با design center  و استفاده از ان برای سرعت بخشین به عمل طراحی و ویرایش

Raster image reference - draw order - design center - scale reference

10. آشنایی با کاربرد و دستورات lisp - ایجاد سریع لایه های متفاوت - قابلیت تغییر سریع در لایه ها - مدیریت لایه ها - قابلیت روشن و خاموش کردن لایه ها - سرعت بالا در محیط اتوکد

Lof - lon - lff - lff - lk - lu - la1.2.3... -- c1.2.3


جلسه پنجم:

11. اندازه گذاری در محیط اتوکد - ساختن و بکار بردن dimension  ها - اندازه گذاری پـــلان و مقطع و نما

Dimension style - dimension edit - dimension (linear-aligned-arc...)

12. انجام تنظیمات نهایی برای پلات گرفتن کار - انتخاب پلاتر . کاغذ و ایعاد آن . پلات گرفتن scale (1;100 , 1:200 , 1:50 , ...)  تنظیمات نوع خط ها. رنگ و ضخامتشان - تنظیمات کیفیت پلات و...  --- رفع اشکال نهایی در کار

Plot - page setup - paper size - plot area - plot scale - plot style ...


جلسه ششم شروع ۳بعدی:

13.   آشنایی با نوار ابزار های پرکاربرد در اتوکد ۳ بعدی

Modeling - visual styles - shade mode - viewports - 3D view

 مدل کردن یک ساختمان مسکونی ۵ طبقه در این جلسه


جلسه هفتم و هشتم:

14.   مدل کردن  یک پروژه طرح دانشجویی به صورت ۳ بعدی

Boundary - extrude - union - subtract - orbit - sweep - presspull - thicken


جلسه نهم:

15.   مدل کردن یک ایستگاه اتوبوس شهری

Intersect - solid editing - slice - revolve - loft


جلسه دهم:

16.   مدل کردن یک فضای داخلی

revolve - loft - sweep - section plane ( live section.. flatshot...)