جلسه ی اول : مفاهیم کلی مدل‌سازی در راینو


آشنایی با مفهوم بعد سوم و مدل‌سازی سه بعدی

روش‌های متداول برای مدل‌سازی  Mesh Modeling - Nurbs Modeling - SubDivision Modeling

آشنایی با محیط کار راینو و نحوه‌ی استفاده از موس و کیبورد

روش ترسیم خط در 2 بعد و 3 بعد

آشنایی با مفاهیم کلی طراحی و مدل‌سازی در گرس‌هاپر

آشنایی با الگوریتم و مبانی طراحی الگوریتمی

تاریخچه گرس‌هاپر و بررسی کاربرد‌های مختلف آن

محیط کار گرس‌هاپر و رابطه آن با راینو

مفاهیم پایه و اجزای یک الگوریتم در گرس‌هاپر

جلسه ی دوم : ترسیم خط و سطح منحنی


ترسیم انواع خطوط منحنی

دستورات ساده برای ایجاد تغییر روی خطوط

ساخت صفحه به کمک دستور‌های ساده برای ساخت صفحات

تبدیل خطوط به صفحه با دستورات ساده

ترسیم با اندازه های مشخص

 مدل سازی دو بعدی با بکارگیری ابزارهای محاسباتی               

منحنی و نقاط جذب

آشنایی با گراف های ریاضی و نحوه استفاده از آنها در مدل سازی

سری های عددی

ترسیمات ریاضیاتی

جلسه ی سوم : ترسیمات دو بعدی در راینو


نحوه ی ترسیم پلان در راینو

تنظیمات محیط کار راینو

سه بعدی کردن پلان ها

آشنایی اولیه با گامبال    Gumball

مدل سازی سه بعدی در گرس‌هاپر 

ساخت صفحات سه بعدی و آشنایی با مفاهیم بعد سوم در گرس‌هاپر

تقسیم بندی صفحات و کنترل قسمت های مختلف آن

تقسیمات خطوط

جلسه ی چهارم : ساخت صفحات پیچیده تر


استفاده از دستورات پیچیده تر برای ساخت سطوح منحنی

Loft - Sweep1 - Sweep2 - Patch

ایجاد تغییر در صفحه ها

مفاهیم کلی لیست ها و شاخه ها در گرس‌هاپر

گزینش و مرتب سازی اطلاعات

دسته بندی، آدرس دهی و انتخاب داده ها به صورت دلخواه

جلسه ی پنجم : ساخت صفحه به کمک دستور نتوورک


تعریف با نقاط کنترل و مفهوم ریبیلد Rebuild

آشنایی با مفهوم یو ویUV

Network Surfaces

جلسه ی تمرین

جلسه ی ششم : ساخت احجام به روش های ساده تر


مدل سازی به کمک گامبال Gumball

کار با سالید ها

ایجاد تغییرات در سالید ها

 آشنایی با مفاهیم تسلیشن     

ایجاد انواع مختلف شبکه نقاط روی صفحات منحنی پیچیده

استفاده از تصویر برای ساخت هندسه های مختلف

ترسیمات اجزای مختلف مانند خرپا، فریم بندی و ...

جلسه ی هفتم : ساخت یک پروژه ی معماری


Curve from Objects

جلسه‌ی تمرین

 آشنایی با مفاهیم پنل بندی و مورف

Deformation

Morph

Differentiation

جلسه ی هشتم : ایجاد تغییرات کلی در خط ها و صفحه ها


تغییرات صفحه ها و احجام با ترنس فرم ها transform

ساخت احجام و فرم های خاص به کمک دستورات ترنس فرم transform

تکثیر احجام و خطوط روی سطوح منحنی

جلسه‌ی تمرین

 مدل سازی کامل یک پروژه معماری

بکارگیری تمامی ابزار‌های ابزارهای آموزش داده شده

جلسه ی نهم : خروجی گرفتن از راینو


خروجی گرفتن مدارک دو بعدی از راینو

layout

آماده کردن مدل برای ساخت 3D Print , Laser Cutter

جلسه‌ی تمرین

ساخت دیجیتال به کمک گرس‌هاپر

آماده کردن مدل برای ساخت 3D Print , Laser Cutter

آشنایی با پلاگین های گرس‌هاپر برای ساخت

آشنایی با دستگاه های ساخت دیجیتال

جلسه ی دهم : آشنایی با پلاگین های پر کاربرد راینو


T-splines

Visual ARQ

جلسه‌ی تمرین

 بهینه سازی

آشنایی با مفهوم بهینه سازی

معرفی پلاگین گالاپاگوس

جلسه ی تمرین

جلسه ی یازدهم : آشنایی با پلاگین های پر کاربرد راینو


RhinoNest

Keyshot/Vray

جلسه‌ی تمرین

آشنایی با پلاگین های پر کاربرد گرس‌هاپر

Lunchbox

FlowL

Minimal Surfaces

جلسه ی تمرین