جلسه اول:


اشنایی با محیط رویت - شناخت منوها - شناخت  tab ها

Architecture- properties - project browser -- view

آشنایی با منوهای کمکی در تنظیمات صفحه

  detail level - visual styles - crop - temporary -- reveal

آشنایی با روش های ترسیم level  و grid  (اکس بندی)

جلسه دوم:


آشنایی با ترسیمات دیوارها ـ زدن کف طبقات ـ ترسیم بالکن ـ نورگیرـ جانپناه

wall - floor- location line - base & top constraint - pick line - pick wall

جلسه سوم:


آشنایی با تنظیمات جزییات دیوار ها و سقف ها ـ لایه بندی در دیوارها

Edit type- function - material - thickness - structure - substrate - finish 1 & 2

جلسه چهارم:


آشنایی با دستورات ترسیم پله در رویت - پله گرد

Circulation - stair by sketch - boundary & riser - monolithic stair -- stringers

جلسه پنجم:


اشنایی با دستورات ترسیم نرده ها در رویت - ترسیم رمپ - سقف های شیبدار

railing - rail & baluster - create profile family-slope in ramp-- roof

جلسه ششم:


آشنایی با دیوارهای شیشه ای ( curtain wall)

Panel - grid - mullion - storefront - load door & window in curtain wall

جلسه هفتم و هشتم:


آشنایی با مدل سازی در رویت - مدل کردن باغچه ، استخر، ابزارکاری کلاسیک، نما های خاص

آشنایی با ساخت توپوگرافی در رویت

Model in place - extrusion - blend- revolve - sweep - swept blend - void

Work plane - set -- reference plane --  topo surface

جلسه نهم:


آشنایی با رندرگیری در رویت - رندر روز و شب - سقف کاذب

Render - quality - output setting - resolution --  region - lighting - adjust exposure - sun setting --  artificial light - Celling

جلسه دهم:


آشنایی با Mass ونحوه مدل سازی با آن

Massing & site - conceptual mass - in place mass - curtain panel pattern family for mass - create form - divided surface