جلسه اول:


معرفی دوره

بررسی محتوای ارائه و پرزانته یک پروژه معماری منطبق با استاندارد بین المللی در ارائه پروژه معماری

آشنایی با محیط Photoshop

جلسه دوم:


آموزش مفاهیم استفاده از فونت در پرزانته معماری

آموزش کاربرد استاندارد و اصولی فونت در ارائه شیت ، مطالعات معماری،  Portfolio و C.V معماری

آموزش  محتوای استاندار Portfolio و C.V معماری (جهت ارائه به دانشگاه های خارج از کشور یا شرکت های معماری خارج از کشور)

آموزش ابزار های لازم از Photoshop جهت ارائه  و پرزانته کامل C.V و  معماری Portfolioو قسمت های مرتبط از شیت

جلسه سوم:


معرفی وبررسی انواع دیاگرام های پرکاربرد معماری

بررسی و آموزش تکنیک های مختلف ارائه دیاگرام های معماری

آشنایی با نحوه ارائه مطالعات پروژه (فاز صفر) در پروژه های بین المللی

آموزش ابزارهای لازم از Photoshop جهت ارائه  و پرزانته اصولی مطالعات

جلسه چهارم:


آموزش مفاهیم مورد بررسی در تحلیل سایت استاندارد

آموزش تکنیک های ترسیم دیاگرام های مرتبط با ارائه و پرزانته تحلیل سایت

آموزش ابزارهای لازم از Photoshop جهت ارائه و پرزانته انواع دیاگرام های مرتبط با تحلیل سایت

جلسه پنجم:


آموزش مفاهیم کاربردی رنگ  در پرزانته و ترسیم دیاگرام و شیت بندی و پست پرو داکشن(1)

بررسی انواع تکنیک های پرزانته  دیاگرام روند شکل گیری کانسپت

آموزش ابزارهای لازم  از Photoshop جهت ترسیم و ارائه تکنیک های مختلف دیاگرام های روند شکل گیری کانسپت

جلسه ششم


آموزش مفاهیم کاربردی رنگ  در پرزانته و ترسیم دیاگرام و شیت بندی و پست پرو داکشن(2)

آموزش مفاهیم مورد بررسی در تحلیل فرم

بررسی تکنیک های پرزانته دیاگرام های تحلیل فرم

آموزش ابزارهای لازم  از Photoshop جهت ترسیم و ارائه تکنیک های مختلف دیاگرام های تحلیل فرم

جلسه هفتم


بررسی انواع تکنیک های پرزانته  مدارک (نما، مقطع، پلان)

آموزش ابزارهای لازم  از Photoshop جهت ترسیم و ارائه تکنیک های پرزانته مدارک شامل:

تکسچرگذاری، خروچی گرفتن پلان ها از اتوکد به Photoshop ، رنگ گذاری پلان ها و...

جلسه هشتم


آموزش ابزارهای لازم  از Photoshop جهت ترسیم و ارائه تکنیک های حرفه ای پرزانته مدارک شامل:

قراردادن انواع پرسوناژ، درخت، ماشین، آسمان و...

جلسه نهم


آموزش مفاهیم کاربردی تئوری نور  در پست پرو داکشن(1)

آموزش خروجی گرفتن حجم از نرم افزار مدلسازی به Photoshop

آموزش  استفاده اصولی از پرسوناژ ها و درخت وماشین در پست پرو رندر

آموزش ساخت انواع نورهای ثابت و درحال حرکت در پست پرو

آموزش تبدیل رندر روز به شب

جلسه دهم


آموزش مفاهیم کاربردی تئوری نور  در پست پرو داکشن(2)

آموزش  استفاده اصولی از مفاهیم پرسپکتیو کاربردی در پست پروداکشن

آموزش ساخت انواع سایه و رفلکت

آموزش اعمال تکسچر به رندر در Photoshop

آموزش تبدیل رندر به هوای بارانی

جلسه یازدهم


آموزش تبدیل رندر به هوای برفی

آموزش تبدیل رندر به هوای بهاری

آموزش تبدیل رندر به هوای تابستانی

آموزش سایر افکت های فانتزی برای رندر

جلسه دوازدهم


بررسی چیدمان و محتوای اصولی یک سلسله شیت با استاندارد بین المللی

آموزش مفاهیم ترکیب بندی در شیت بندی

آموزش مفاهیم گرافیکی در ارائه شیت

آموزش ارائه  تمام موارد انجام شده در طول دوره در قالب یک شیت استاندرد بین المللی

بررسی اشتباهات رایج در بین دانشجویان دانشگاه ها در ارائه شیت

آموزش نکات بسیار مهم در ارائه یک شیت گویا، حرفه ای و اصولی

آموزش ابزارهای لازم از Photoshop جهت تدوین شیت یا شیت های ارائه

آموزش نکات مهم پیرامون چاپ شیت و رنگ بندی های مناسب چاپ