-رزومه استاد زهره عزیزی

-سرفصل دوره 

ابنیه

بخش اول

 • شناخت مراحل فاز2و لزوم تولید نقشه های فاز2
 • فهرست و ترتیب تولید نقشه های فاز2 و چک لیست کنترل نقشه های آماده شده

بخش دوم

 • آماده کردن نقشه های فاز1 برای شروع فاز2
 • استانداردهای طراحی(براساس مقررات ملی) و اعمال آن بر روی نقشه ها
 • نحوه لایه بندی
 • علائم مرسوم در ترسیم

بخش سوم

 • جلد و فهرست
 • نحوه شیت بندی و شماره گذاری
 • ترتیب قرارگرفتن نقشه ها در آلبوم

بخش چهارم

 • جدول نازک کاری
 • شناخت مصالح مرسوم
 • مصالح نازک کاری و سفت کاری

بخش پنجم

 • پلان سایت
 • پلانهای اندازه گذاری و تیپ بندی
 • پلانهای مبلمان
 • پلانهای کفسازی
 • پلانهای سقف کاذب
 • پلان بام و شیب بندی

بخش ششم

 • نماها
 • مقاطع

بخش هفتم

 • بزرگ نمایی و مباحث آن
 • بزرگنمایی از فضاهای مرطوب
 • بزرگنمایی پله
 • برش بزرگنمایی

بخش هشتم

 • برش از دیوار

بخش نهم

 • دیتیل ها
 • تیپ بندی درب و پنجره

بخش دهم

محوطه

 • شناخت مراحل فاز2و لزوم تولید نقشه های فاز2
 • فهرست و ترتیب تولید نقشه های فاز2 و چک لیست کنترل نقشه های آماده شده
 • پلان فاز1 و آماده سازی برای فاز2
 • پلان اندازه گذاری
 • پلان کف سازی
 • پلان شیب بندی و کدگذاری
 • مقاطع
 • جزئیات اجرایی
 • جدول نازک کاری

برنامه کلاس فازدو

جلسه اول

شناخت مراحل فاز2

فهرست و ترتیب نقشه ها

چک لیست کنترل نقشه ها

آماده کردن نقشه های فاز یک برای شروع فاز دو

جلسه دوم

استانداردهای طراحی براساس مقررات ملی

علائم مرسوم در ترسیم

جلدو فهرست و شیت بندی

جلسه سوم

خواندن نقشه های سازه و تاسیسات

تطبیق معماری با سازه و تاسیسات(ایجاد پلان هماهنگی)

پلان اندازه گذاری و تیپ بندی

جلسه چهارم

پلان بام و شیب بندی

پلان کف سازی

پلان سقف کاذب

جلسه پنجم

برش طولی و عرضی

جلسه ششم

نما

جلسه هفتم

بزرگنمایی

جلسه هشتم

برش دیوار

تیپ بندی درب و پنجره

جلسه نهم

جزئیات اجرایی

جلسه دهم

محوطه