تصوير ارائه شده را به بهترين شكلي كه مي توانيد با نرم افزار فتوشاپ پست پرو كنيد و براي ما بفرستيد.

كارهاي برتر در كانال نظرسنجي خواهند شد و به نفرات برتر جوايز ويژه تعلق مي گيرد.

نفر اول : يك كلاس رايگان

نفر دوم و سوم : ٧٠٪؜ تخفيف يك دوره نرم افزار

مابقي شركت كنندگان از ٥٠ هزار تومان تخفيف براي ثبت نام در دوره بهاره دپارتمان نرم افزار برخوردار خواهند بود.

مهلت ارسال : ١٦ اسفندماه

در فرمت jpeg با مشخصات فردي به @memarico

پايان مسابقه پست پروداكشن

ممنونيم از همه دوستاني كه در مسابقه شركت كردند

نفر اول: عكس شماره ١ با ٤٠٨ راي

آقاي فربد گلبني

يك كلاس رايگان نرم افزار در آكادمي تخصصي معماري

نفر دوم: عكس شماره ٣ با ٣٨٦ راي

خانم سيده نگين سيدلر

به دليل رقابت تنگاتنگ نفر دوم يك كلاس رايگان نرم افزار در آكادمي تخصصي معماري

نفر سوم : عكس شماره ٢ با ٣٦٠ راي

آقاي عليرضا زاهدي

٧٠٪؜ تخفيف يك كلاس نرم افزار در آكادمي تخصصي معماري