برای دریافت مدرک خود، به موسسه مراجعه فرمایید.

ردیف

نام

نام خانوادگی

سال

عنوان دوره

1

محمد علی

شمالی نیری

88

اتوکد

2

ستاره سادات

اشرف پور

90

اتوکد

3

ملیحه

جلالی فر

90

اتوکد

4

حمیدرضا

باطنی

92

اتوکد